سخنرانی مدیر عامل شرکت مهندسی آفرینش سامانه مهر،در کنفرنس اینترنت اشیا در کشور اسپانیا، به میزبانی شرکت لیبلیوم

در این مراسم بسترها و توانمندی های کشور ایران در حوزه اینترنت اشیا مطرح گردید و از اولین پایلوت رسمی اینترنت اشیا در کشور

در حوزه پایش کیفیت آب مزارع پرورش ماهی توسط شرکت مهندسی آفرینش سامانه مهر رونمایی گردید.