خدمات ما

asm

مشاوره و نظارت

آموزش و توانمندسازی

راهکارهای ASM

به ما اعتماد کرده اند…

1
سال فعالیت
1
پروژه های مشاوره و مهندسی
1
برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی
1
مشتریان سازمانی

ASM در صنایع

خرده فروشی هوشمند

گردشگری هوشمند

کشاورزی و دامپروری هوشمند

شهر هوشمند

صنعت هوشمند

ایمنی و امنیت عمومی

ایمنی و امنیت عمومی هوشمند

حمل و نقل هوشمند

سلامت هوشمند

بیمه و بانکداری هوشمند

شرکای خارجی آفرینش مهر

آخرین مقالات  آفرینش مهر

فهرست