خدمات ما

asm

مشاوره و نظارت

آموزش و توانمندسازی

راهکارهای ASM

به ما اعتماد کرده اند…

1
سال فعالیت
1
پروژه های مشاوره و مهندسی
1
برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی
1
مشتریان سازمانی

ASM در صنایع

پلتفرم اینترنت اشیا

آزمایشگاه زندگی دیجیتال

بیمارستان هوشمند

مرکز تعالی

پارکینگ هوشمند

مقصد هوشمند گردشگری

خانه امن

زنجیره ¬هوشمند ¬تامین ¬غذا

زنجیره هوشمند تامین غذا

فروشگاه زنجیره ای هوشمند

شرکای خارجی آفرینش مهر

آخرین مقالات  آفرینش مهر

فهرست