مدیریت هوشمند و از راه دور مزارع، باغات و گلخانه‏ها در جهت افزایش بهره‏وری تولید محصولات کشاورزی با استفاده از قابلیت های اینترنت اشیا دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • افزایش ظرفیت و کیفیت تولید
 • پیش بینی آفات و جلوگیری از ترویج آن
 • مدیریت بهینه منابع آب
 • حفظ کلیه پارامترهای محیطی در وضعیت مطلوب گیاهان
 • ذخیره کلیه داده های جمع آوری شده طی چندین سال
 • تحلیل و پردازش داده ها و ارائه گزارشات تحلیلی
 • اتصال سنسورها و شبکه مبتنی بر پروتکل های بی سیم
 • کار با اپلیکیشن ها با گوشی موبایل، تبلت و کامپیوترها

نظارت دائمی و دقیق شرایط محیطی و پارامترهای مختلف آب به منظور کاهش تلفات و افزایش ظرفیت تولید استخرهای پرورش آبزیان مبتنی بر اینترنت اشیا دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • سنجش یون های موثر بر کیفیت آب از قبیل
 • سنجش سطح آب استخر و هشدار در صورت سرریز شدن
 • پایش وضعیت دمای آب استخرها
 • کنترل پمپ ها و دریچه ها
 • سنجش و کنترل میزان PH آب
 • پایش رسانایی، اکسیژن محلول و سختی وORP آب استخرها
 • تشخیص سموم ورودی به استخرهای پرورش
 • پایش سرعت جریان آب ورودی به استخرها

نظارت دائمی و دقیق شرایط محیطی و پارامترهای مختلف آب به منظور کاهش تلفات و افزایش ظرفیت تولید استخرهای پرورش آبزیان مبتنی بر اینترنت اشیا دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • سنجش یون های موثر بر کیفیت آب از قبیل
 • سنجش سطح آب استخر و هشدار در صورت سرریز شدن
 • پایش وضعیت دمای آب استخرها
 • کنترل پمپ ها و دریچه ها
 • سنجش و کنترل میزان PH آب
 • پایش رسانایی، اکسیژن محلول و سختی وORP آب استخرها
 • تشخیص سموم ورودی به استخرهای پرورش
 • پایش سرعت جریان آب ورودی به استخرها