یکی از نکات جالب توجه سمینار سالانه اینترنت اشیا که به میزبانی شرکت لیبلیوم اسپانیا در شهر زاراگزا برگزار گردید، مصاحبه روز نامه محلی این شهر با آقای دکتر میرجعفری پیرامون ضرورت استفاده از سیستم های هوشمند در توسعه مدییت شهری بود.

سیستم های پایش آنلاین کیفیت آب در مزارع پرورش آبزیان و میزان کاهش تلفات آنها و راه کارها و کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت بحران، از مهمترین  مواردی بود که در این مصاحبه به آن ها اشاره گردید.