معماری شبکه

با در نظر گرفتن یک سیستم در هر سلول، هر سلول یک شبکه کامل محسوب می­گردد. کاربر در سلول خود به سیستم مربوطه متصل شده و از طریق اتصال شبکه­ها از طریق توپولوژی مش با یکدیگر، قادر به انتقال اطلاعات با سایر کاربران در شبکه­های دیگر خواهد بود. امکان تحرک هم برای کاربران و هم برای سیستم­ها وجود دارد. قابلیت handover نیز بین شبکه­ها برقرار خواهد بود.