ترمینال

Z1p

ترمینال دستی تترا

PT580H

ترمینال دستی تترا

PT580H-UL913

TETRA Intrinsically Safe Portable Terminal

MT680

TETRA Digital Mobile Radio