بازارهای هدف

شهر ایمن هوشمند

امنیت و مدیریت بحران

محیط زیست هوشمند

کشاورزی و دامپزشکی هوشمند

سیستم های هوشمند اندازه ­گیری­

شبکه‏ های هوشمند آب